بسم الله الرحمن الرحیم

طرح درس روزانه ی علوم

شماره جلسه:                تاریخ:              نام درس:علوم تجری   

موضوع درس:تاریخچه ی جانداران     هدف درس:آشنایی باتاریخچه ی جانداران کره ی زمین

پایه ی تحصیلی:پنجم ابتدایی                مدت جلسه:50دقیقه       تهیه کننده:مهدی سعیدی

 

اهداف جزئی:دانش آموزان باید:1- باترتیب به وجودآمدن جانداران بر روی دریا وخشکی آشنا شوند.  2- داینوسورها را بشناسند0  3- بدانند وضعیت پرندگان،پستانداران وگیاهان بعد از نابودی داینوسورها چگونه شد.

 اهداف رفتاری:دانش آموزان بعد از اتمام درس باید بتوانند:1- بگویند زندگی بر روی کره ی زمین از کجا شروع شد   2- ترتیب به وجود آمدن اولین جانداران در دریا را توضیح دهند.    3- چگونگی آغاز زندگی در خشکی را توضیح دهند.   4- معنی کلمه ی داینوسور را بگویند.   5- در مورد داینوسورها توضیح دهند.    6- داینوسورها وخزندگان امروزی را باهم مقایسه کنند.    7- توضیح دهند آیا وجود داینوسورها درعصر حاضر مفید است یا مضر.     8- وضعیت پرندگان،پستانداران وگیاهان را بعد از نابودی داینوسورها شرح دهند.     9- به کسب آگاهی بیشتر نسبت به تاریخچه ی جانداران علاقه مند شوند.     10- دیگر ترس و واهمه ای نسبت به داینوسورها نداشته باشند.

 پیش بینی رفتار ورودی:دانش آموز: 1- میداند سلول چیست.   2- با مهره داران وبی مهره ها آشنا است  3- می داند فسیل چیست وبه  فواید آن آگاه است   4- اطلاعات محدودی از داینوسور دارد

 ارزشیابی تشخیصی: سوالات زیر را از دانش آموزان می پرسم:

 1- فسیل چیست وچه فایده ای دارد؟   2- سلول چیست؟   3- در مورد جانوران مهره دار وبی مهره توضیح دهید.   4- از داینوسور چه می دانید؟

 نتیجه: اگر دانش آموزان اطلاعات کافی داشتند،درس جدید را شروع می کنم.در غیر این صورت مقداری درمورد هریک از مباحث ارزشیابی تشخیصی که دانش آموزان در آن اشکال دارند،توضیح می دهم.

 آمادگی وایجاد انگیزه: آوردن تصاویر ومجسمه هایی از داینوسورها وجانداران اولیه به کلاس و نشان دادن برخی از آنها به دانش آموزان در آغاز کلاس وپرسش در مورد عکسها‌‌‌. این کار رغبت وعلاقه ی شاگردان را در شروع درس شعله ور می نماید. 

 روشهای تدریس:نمایشی،توضیحی،پرسش وپاسخ،بحث گروهی

 وسایل آموزشی: کتاب درسی، مجسمه وتصاویروعکسهایی از جاندارن اولیه .

 ارائه درس: پس از سلام واحوال پرسی وحضور وغیاب و ارزشیابی تشخیصی،تصاویر و مجسمه هایی را که از جانداران اولیه به کلاس آورده ام به شاگردان نشان میدهم و از آنها سوال می کنم که در مورد این عکس ها وماکت ها چه میدانند؛ که این عمل خود موجب ایجاد انگیزه در آنها می شود. پس از پاسخ از طرف شاگردان،از آنها میپرسم که فکر می کنید اولین جانداران در کجا به وجود آمده اند؛در دریا یا خشکی؟پس از پاسخ دانش آموزان،خواهم گفت که زندگی از دریا شروع شده است.سپس با استفاده از روش توضیحی تاریخچه ی جانداران کره ی زمین را بر اساس کتاب درسی شرح می دهم و چگونگی به وجود آمدن آنها را به ترتیبی که در کتاب درسی موجود است،توضیح می دهم. وقتی به قسمت داینوسورها رسیدم،عکسها ومجسمه های آنها را نشان میدهم ومعنی داینوسور و خصوصیات این جانوران را با استفاده از مطالب موجود در کتاب درسی و اطلاعات خودم (مثلا اینکه بعضی از آنها گوشتخوارند وبعضی از آنها علفخوار)توضیح میدهم.سپس از دانش آموزان می خواهم که درکنار همگروهی های خود قرار گرفته و در مورد مضرات وفواید وجود داینوسورها در عصر حاضر، با یکدیگر بحث کنند و نتیجه اش را یکی از اعضا به صورت شفاهی به کلاس ارائه دهد. سپس از شاگردان می خواهم که در مورد شباهتها وتفاوتهای داینوسورها وخزندگان امروزی نظر بدهند.بعد از آن در مورد پیدایش دیگر جانداران پس از نابودی داینوسور ها(در حد اطلاعات کتاب) توضیح می دهم.

 جمع بندی وخلاصه درس: از یکی از دانش آموزان می خواهم که شروع زندگی در دریا را شرح دهد.سپس از کس دیگری می خواهم که پیدایش زندگی در خشکی ها را توضیح دهد.از کس دیگری می خواهم که در مورد داینوسورها توضیح دهد و آنها را با خزندگان امروزی مقایسه کند.سپس از فرد ی دیگر می خواهم که وضعیت جانداران را پس از نابودی داینوسورها شرح دهد.در هریک از این مراحل در صورت ضعف دانش آموز،از دانش آموز دیگری می خواهم توضیحات تکمیلی را ارائه دهد ویا خود واراد عمل می شوم.

 ارزشیابی پایانی: سوال های زیر را از دانش آموزان می پرسم:

- اولین جانداران کره ی زمین درکجا به وجود آمده اند؟    2- به وجود آمدن اولین جانداران رادر دریا به ترتیب توضیح دهید.    3- به وجود آمدن اولین جانداران در خشکی را به ترتیب توضیح دهید. 4- داینوسور یعنی چه وبه چه جانورانی گفته می شود؟    5- داینوسورها را باخزندگان امروزی مقایسه کنید.    6- اگر الان در شهر ما یک داینوسور وجود داشته باشد،چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟    7- وضعیت پرندگان،پستاندارن وگیاهان را بعد از نابودی داینوسورها  توضیح دهید.

 تکلیف: 1- درمورد جانداران اولیه ی کره ی زمین پژوهش کنید.    2- به پرسش های «تحقیق کنید» پاسخ دهید.

 نحوه ی ارزشیابی پایانی: پرسیدن سؤالات از دانش آموزان وپاسخ دادن آنها در کلاس.

 زمان بندی: ارزشیابی تشخیصی و نتیجه: ۵دقیقه حدودا   آمادگی وایجاد انگیزه وحضورو غیاب:۵دقیقه حدودا  ارائه درس:25دقیقه حدوداً   جمع بندی:5دقیقه   ارزشیابی پایانی و تکلیف:10دقیقه

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 16:0  توسط مهدی سعیدی  |